Digital Cities Cardiff is back from 1st to 5th April 2019!

01/04/2019

Digital Cities Cardiff is back from 1st to 5th April 2019, with a packed week of events for people in the creative industries and tech sector. We have top speakers, practical digital production skills workshops, business insights, entrepreneur advice and commissioning opportunities. 

For more details and to book tickets please go to: bit.ly/digicitiescardiff

Follow #DigiCities and @BBCAcademy for updates.

 

Monday April 1st: 

·  Creative & Cultural Skills National Conference: A UK conference on widening opportunities for people to get into the digital media industries

·  Creative Cities Convention: A UK-wide conference showcasing the digital content production industries outside London, with an opportunity to pitch ideas to commissioners.

Tuesday April 2nd

·  Creative Cities Convention: Day two of the convention

Wednesday April 3rd: 

·  BBC Digital Skills Day: A day of audience insights, practical digital skills workshops and a chance to hear what the TV and online commissioners in Wales are looking for to reach younger audiences.

·  VRSW#4 Meetup: The latest developments in virtual reality, augmented reality and binaural audio.

Thursday April 4th: 

·  Content & Technology Innovation Day: A meeting of minds between the tech and content production industries rising to the big challenges for storytelling in news in the digital age.

·  Screen Skills Open Doors: A great opportunity for people looking to get into TV, film, games, animation and VFX to meet experienced professionals to advise on how to build a career in the industry

·  AI Wales Meetup: See how Artificial Intelligence is being adopted by the broadcasting industry.

Friday April 5th: 

·  Business Development Day: A day for and by the entrepreneurs, packed with great advice and support on how to start up and grow a successful business.

·  Women in Business: Hear from successful women entrepreneurs on how they did it and what lessons they can pass on to the next generation of businesses run by women.

 

Mae Dinasoedd Digidol Caerdydd yn ôl o’r 1af-5ed o Ebrill 2019 gydag wythnos lawn o ddigwyddiadau i bobl yn y diwydiannau creadigol a’r sector technoleg. Bydd siaradwyr gwych, gweithdai sgiliau digidol ymarferol, cipolwg ar yr elfennau busnes, cyngor gan entrepreneuriaid a chyfleoedd comisiynu.

 Am fwy o fanylion ac i gadw’ch lle, ewch i: bit.ly/digicitiescardiff

Dilynwch #DigiCities a @BBCAcademy am y wybodaeth ddiweddaraf

 

Dydd Llun Ebrill 1af: 

·  Cynhadledd Genedlaethol Sgiliau Creadigol a DiwylliannolCynhadledd y DU ar ehangu cyfleoedd i bobl gael mynediad i’r diwydiannau cyfryngau digidol.

·  Confensiwn Dinasoedd Creadigol:  Confensiwn y DU sy’n dangos y diwydiannau cynhyrchu cynnwys digidol y tu allan i Lundain, gyda chyfle i gyflwyno syniadau i gomisiynwyr.

Dydd Mawrth Ebrill 2il:

·  Confensiwn Dinasoedd Creadigol: Ail ddiwrnod y Confensiwn. 

Dydd Mercher Ebrill 3ydd: 

·       Diwrnod Sgiliau Digidol y BBC: Diwrnod o sesiynau fydd yn rhoi cipolwg ar gynulleidfaoedd, gweithdai sgiliau digidol ymarferol a chyfle i glywed beth mae’r comisiynwyr teledu ac ar-lein yng Nghymru yn chwilio amdano wrth gyrraedd cynulleidfaoedd iau.

·  Sesiwn VRSW#4 Y datblygiadau diweddaraf mewn rhith-realiti, realiti estynedig a  sain deuseiniol (binaural)

Dydd Iau Ebrill 4ydd: 

·  Diwrnod Arloesi mewn Technoleg a Chynnwys: Y berthynas rhwng y diwydiannau technoleg a chynhyrchu cynnwys wrth wynebu’r sialensiau mawr ar gyfer adrodd straeon ym myd newyddion yn yr oes ddigidol.

·  Sgiliau Sgrin – Drysau Agored: Cyfle gwych i bobl sy’n bwriadu gweithio ym maes teledu, ffilm, gemau, animeiddio a VFX i gwrdd â gweithwyr proffesiynol profiadol i gael cyngor ar sut i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant.

·  Sesiwn AI Cymru: Cyfle i weld sut mae Deallusrwydd Artiffisial yn cael ei ddefnyddio gan y diwydiant darlledu.

Dydd Gwener Ebrill 5ed: 

·       Diwrnod Datblygu Busnes: Diwrnod ar gyfer yr entrepreneuriaid – yn llawn cyngor a chymorth gwych ar sut i ddechrau a thyfu busnes llwyddiannus.

·  Menywod mewn Busnes: Cyfle i glywed wrth entrepreneuriaid benywaidd llwyddiannus ynglŷn â sut wnaethon nhw lwyddo a pha wersi y gallan nhw drosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf o fusnesau sy’n cael eu rhedeg gan fenywod.