NEW Wales Coast Path app launches in time for family summer holidays.

08/08/2019

This summer it is easier than ever to have a great family day out along the Wales Coast Path with the introduction of a new free augmented reality (AR) app.

The app has been launched to encourage local families from across South Wales to get outdoors during the summer holidays and to ensure the region’s fantastic views, glorious wildlife diversity, fascinating history and wondrous legends are brought to life using augmented reality, games and other fun features.

Locations and discoveries
In Cardiff Bay the new AR app will allow walkers to use their mobile devices to enjoy exciting new experiences such as learning about Guglielmo Marconi and the world’s first wireless communication. Walkers can also discover the former site of one of the largest dock systems in the world, where sailors from 45 different nations once settled.

Whilst walking around Cardiff Bay bid farewell to Scott of the Antarctic and his crew as they embark on their voyage of discovery, with the Welsh dragon flying high from the ship’s mast. Five miles off the coast of Cardiff explore the rich history of Flat Holm featuring medieval monks, pirates and Vikings.

To help families enjoy the app and discover the AR locations, a series of new family-friendly walks have also been created and are accessible for free via the Wales Coast Path website. Take the 3-mile route from the iconic Welsh Assembly’s Senedd building along Cardiff Bay’s waterfront, and look out for the experience panel near the famous Roald Dahl crocodile bench along the way.

Easy to download & use
Simply download the app before you arrive and use your mobile phone to scan one of the specially created experience panels to unlock a range of interactive features and bespoke augmented reality animations. You can even share your experiences with your friends using the photo filter feature or by capturing images of you, your friends and family interacting with the fun augmented reality scenes.

First Minister Mark Drakeford said, “The Wales Coast Path is enjoyed by people from across Wales and further afield. The path is unique – no other country can boast a coastal path that stretches around its whole coastline. The 870-mile long path has much hidden history and fascinating wildlife. The new app will add to the pleasure of visiting our beautiful Welsh coast.”

Where to find it
The app is available for free via the Apple App Store (iOS devices) and Google Play (Android devices), searchable using ‘Wales Coast Path’. Download the app before arrival or whilst walking the path, to unlock content at chosen locations. The app uses GPS track location in real life and trigger bespoke augmented reality animations at different points along the Wales Coast Path.

Find out more: www.walescoastpath.gov.ukwww.walescoastpath.gov.uk/plan-your-visit/days-out/family-walks-with-a-difference

Download for free the app for free via the Apple App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), by searching ‘Wales Coast Path’.

App Store:https://apps.apple.com/gb/app/wales-coast-path/id1468866878
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.peelinteractive.walescoastpath&hl=en_GB

For specific locations of each panel please see the following Google links:
The Great Orme at the Rest and Be Thankful cafe: https://goo.gl/maps/ioGBjqiUiirS7GvT8
Menai Strait: https://goo.gl/maps/bDpiKx7PocotCNQj7
Borth y Gest: https://goo.gl/maps/asuqTBJgXyMWEF6C6
New Quay: https://goo.gl/maps/CEpr5H4yG3XaaWrXA
Saundersfoot: https://goo.gl/maps/rEqyo4ZyvM9akrL2A
Pendine: https://goo.gl/maps/gyefjHRgGhVxjRWHA
Cardiff Bay: https://goo.gl/maps/7n1JaeGzeYNpNKh39

Lansio ap newydd Llwybr Arfordir Cymru mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf

Yr haf hwn, mae’n haws nag erioed cael diwrnod allan gwych efo’r teulu ar hyd Llwybr Arfordir Cymru wrth i ni gyflwyno ap realiti estynedig newydd sy’n rhad ac am ddim.

Mae’r ap wedi’i lansio i annog teuluoedd lleol o bob rhan o Dde Cymru i fynd allan yn ystod gwyliau’r haf ac i sicrhau bod golygfeydd gwych, amrywiaeth o fywyd gwyllt gogoneddus, hanes diddorol a chwedlau rhyfeddol yr ardal yn dod yn fyw drwy ddefnyddio realiti estynedig, gemau a nodweddion hwyliog eraill.

Lleoliadau a darganfyddiadau
Ym Mae Caerdydd bydd yr ap realiti estynedig yn galluogi cerddwyr i ddefnyddio’u dyfeisiau symudol i fwynhau profiadau newydd cyffrous fel dysgu am Guglielmo Marconi a dull cyfathrebu diwifr cyntaf y byd. Gall cerddwyr hefyd ddarganfod hen safle un o ddociau mwyaf y byd, lle bu morwyr o dros 45 o wahanol genhedloedd unwaith yn byw.

Wrth i chi gerdded o amgylch Bae Caerdydd, ffarweliwch â Scott yr Antarctic a’i griw wrth iddyn nhw gychwyn ar eu taith o ddarganfod, gyda’r ddraig goch yn chwifio’n uchel o fast y llong. Bum milltir oddi ar arfordir Caerdydd gallwch archwilio hanes cyfoethog Ynys Echni, gan gynnwys mynachod canoloesol, môr-ladron a Llychlynwyr.

Er mwyn helpu teuluoedd i fwynhau’r ap a darganfod y lleoliadau realiti estynedig, mae cyfres o deithiau cerdded teuluol newydd hefyd wedi’u creu ac mae modd eu gweld am ddim drwy wefan Llwybr Arfordir Cymru. Cymerwch y llwybr 3 milltir o adeilad eiconig Senedd Cynulliad Cymru ar hyd glannau Bae Caerdydd, a chwiliwch am y panel profiad ger mainc crocodeil enwog Roald Dahl ar hyd y ffordd.

Hawdd i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio
Lawrlwythwch yr ap cyn i chi gyrraedd a defnyddiwch eich ffôn symudol i sganio un o’r paneli profiad a grëwyd yn arbennig i ddatgloi amrywiaeth o nodweddion rhyngweithiol ac animeiddiadau realiti estynedig pwrpasol. Gallwch hyd yn oed rannu eich profiadau gyda’ch ffrindiau gan ddefnyddio’r nodwedd hidlo lluniau neu drwy gipio delweddau ohonoch chi, eich ffrindiau a’ch teulu yn rhyngweithio â’r golygfeydd realiti estynedig hwyliog.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, “Mae pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt yn mwynhau Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r llwybr yn unigryw – does dim un wlad arall yn gallu brolio bod ganddyn nhw lwybr arfordirol sy’n ymestyn o gwmpas ei harfordir cyfan. Mae gan y llwybr 870 milltir o hyd lawer o hanes cudd a bywyd gwyllt diddorol. Bydd yr ap newydd yn ychwanegu at y pleser o ymweld ag arfordir hardd Cymru.”

Ble mae dod o hyd iddo
Mae’r ap ar gael am ddim drwy Apple App Store (dyfeisiau iOS) a Google Play (dyfeisiadau Android) – chwiliwch am ‘Llwybr Arfordir Cymru’. Lawrlwythwch yr ap cyn cyrraedd neu wrth i chi gerdded y llwybr, er mwyn datgloi cynnwys mewn lleoliadau penodol. Mae’r ap yn defnyddio lleoliad tracio GPS go iawn ac yn sbarduno animeiddiadau realiti estynedig ar bwyntiau gwahanol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Dysgu rhagor www.walescoastpath.gov.uk www.walescoastpath.gov.uk/plan-your-visit/days-out/family-walks-with-a-difference

Lawrlwythwch yr ap am ddimdrwy Apple App Store (dyfeisiau iOS) neu Google Play (dyfeisiau Android), drwy chwilio am ‘Llwybr Arfordir Cymru’.

App Store: https://apps.apple.com/gb/app/wales-coast-path/id1468866878
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.peelinteractive.walescoastpath&hl=en_GB

Ar gyfer lleoliadau penodol pob panel, gweler y dolenni Google canlynol:
Y Gogarth a chaffi Rest and Be Thankful: https://goo.gl/maps/ioGBjqiUiirS7GvT8
Afon Menai: https://goo.gl/maps/bDpiKx7PocotCNQj7
Borth y Gest: https://goo.gl/maps/asuqTBJgXyMWEF6C6
Cei Newydd: https://goo.gl/maps/CEpr5H4yG3XaaWrXA
Saundersfoot: https://goo.gl/maps/rEqyo4ZyvM9akrL2A
Pentywyn: https://goo.gl/maps/gyefjHRgGhVxjRWHA
Bae Caerdydd: https://goo.gl/maps/7n1JaeGzeYNpNKh39